Сайтът използва "бисквитки" (cookies). | Приемам

С натискането на бутона „Абонирай ме“ се съгласявате на посочения от Вас имейл да получавате информация за актуалните промоции на Практикер и приемате Официалните правила на „Следи офертите на Практикер“.

 

Абонирай свой валиден имейл адрес за актуалните ни промоции и участвай в томбола "Следи офертите на Практикер" за една от пет страхотни награди.
Виж печелившите от томболата тук

 

 • ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА

  ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА
  „СЛЕДИ ОФЕРТИТЕ НА ПРАКТИКЕР“


  Описаните по-долу правила определят условията и сроковете, отнасящи се за ”Следи офертите на Практикер” наричана по-долу, за краткост “Томболата”.

  • 1. Общи
   • 1.1. Томболата е организирана от „Практикер Ритейл” ЕООД, наричан по-долу за краткост „Организатор". Участниците в Томболата са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите официални правила за участие в Томболата, наричани по-долу за краткост “Официални правила”. Официалните Правила ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Томболата на интернет страницата на Организатора www.praktiker.bg Организаторът на Томболата си запазва правото едностранно да променя и/или допълва Официалните правила в хода и в рамките на периода на Томболата, като промените влизат в сила след оповестяването им на www.praktiker.bg
   • 1.2. Срок: Томболата ще се проведе в периода от 22.06.2018 г. до 05.10.2018 г.
   • 1.3. НАГРАДИ

   • В Томболата ще бъдат раздадени следните награди:
    1. Aкумулаторна косачка Einhell GE-CM 43 Li M Kit PXC (1 бр.)
    2. Басейн Intex 26772NP (1 бр.)
    3. Инверторен климатик Bosch Climate 5000 RAC 3,5-2 IBW/2OU (1 бр.)
    4. Душ система Grohe Vitalio Start 160 THM (1 бр.)
    5. Акумулаторен винтоверт Bosch PSR 18 LI-2 Ergonomic (1 бр.)


   • 1.4. Механизъм: В тегленето на награди от Томболата участват валидни имейл адреси, които към датата на съответното теглене имат на www.praktiker.bg валиден абонамент за получаване на актуални промоции на Практикер, наричан по-долу за краткост „Абонамент“.

   • Абонамент може да бъде извършен на www.praktiker.bg чрез въвеждане на валиден имейл във формата „Абонирайте се за нашите промоции“ и натискане на бутон „Абонирай ме“. Регистрираните на www.praktiker.bg акаунти могат да извършат абонамент и през “Моят профил”, меню “Бюлетин”.

   • 1.5. Територия: Томболата се организира и провежда на територията на Република България.
   • 1.6. Други: Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в Томболата. С извършването на което и да е от действията за участие в Томболата, участниците се съгласяват да участват в Томболата и потвърждават, че са запознати с настоящите Официални правила, разбрали са ги и ги приемат безусловно.
  • 2. Право на участие
   • 2.1. В Томболата имат право да участват физически лица, навършили 18-годишна възраст.
   • 2.2.Участието в Томболата е безплатно и не е обвързано с покупка. Едно физическо лице, независимо от броя Абонаменти, може да спечели само една от общо петте награди. За спечелил по смисъла на предходното изречение се счита и лице, което е било лишено от правото да получи награда на някое от основанията, посочени в настоящите Официални правила.
   • 2.3. В играта нямат право да участват работниците/служителите и лицата, които участват в управлението, контрола или капитала на „Видеолукс холдинг“ АД и неговите дъщерни дружества, в т.ч. членовете на техните семейства по права линия без ограничение, по съребрена линия до трета степен, включително. Ограниченията по предходното изречение се прилагат изцяло и за всички останали лица, които осъществяват каквато и да е дейност на територията на хипермаркети Технополис и Практикер, включително, но не само физически лица, работниците/служителите и лицата, които участват в управлението, контрола или капитала на такива дружества.
  • 3. Tеглене на награди
   • 3.1. Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип в следните срокове:
    • 1. Aкумулаторна косачка Einhell GE-CM 43 Li M Kit PXC – теглене на 13.07.2018 г.
    • 2. Басейн Intex 26772NP – теглене на 03.08.2018 г.
    • 3. Инверторен климатик Bosch Climate 5000 RAC 3,5-2 IBW/2OU – теглене на 24.08.2018 г.
    • 4. Душ система Grohe Vitalio Start 160 THM – теглене на 14.09.2018 г.
    • 5. Акумулаторен винтоверт Bosch PSR 18 LI-2 Ergonomic – теглене на 05.10.2018 г.

   • 3.2. Организаторът уведомява печелившия от всяко теглене с имейл, на който в срок до 5 календарни дни печелившият следва да отговори и изпълни точно всички дадени му с имейла инструкции; в противен случай Организаторът по собствена преценка може да лиши печелившия от правото му да получи спечелената награда.
   • 3.3. При извършване на доставката на наградата до хипермаркета, посочен от печелившия участник, Организаторът му изпраща с имейл оторизационен код за получаване на спечелената награда.
   • 3.4. Всички участници в Томболата безусловно и неотменимо се съгласяват, че резултатите от всяко теглене са окончателни и не подлежат на оспорване от когото и да е, на каквото и да е основание.
  • 4. Получаване на награди
   • 4.1. За да получи наградата печеливш участник задължително следва да се легитимира с изпратения от Организатора оторизационен код, да представи документ за самоличност и да подпише всички документи, предоставени му от страна на Организатора, във връзка с предаването на наградата. За титуляр на правото да получи спечелена награда се счита първото лице, което представи изпратения от Организатора оторизационен код в съответния хипермаркет Практикер, като оспорвания/претенции в тази връзка няма да бъдат разглеждани.
   • 4.2. Печеливш участник, който в срок от 10 календарни дни от получаването на оторизационния код не е потърсил спечелената от него награда, автоматично и безусловно губи правото да я получи.
   • 4.3. В случай, че печеливш участник загуби или бъде лишен от правото да получи награда, Организаторът може да извърши ново теглене за съответната награда.
  • 5. Публичност
   • 5.1. Печелившите участници изрично, неотменимо и безусловно се съгласяват, че задължително условие за да получат спечелената награда, е да бъдат снимани при връчването ѝ, както и че Организаторът има право, с цел популяризиране резултатите от Томболата, да използва предоставените от печелившите участници в Томболата данни на интернет адрес www.praktiker.bg и на Фейсбук страница www.facebook.com/PraktikerBG, аудио, печатни и видео материали, които се разпространяват/излъчват публично, за срок до 1 година, считано от приемо-предаване на наградата.
  • 6. Защита на личните данни
   • 6.1. С извършването на Абонамент всеки участник дава изричното си съгласие предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Практикер Ритейл ЕООД, гр. София, 1766, Околовръстен път 265 за следните цели:
    • за изпращане на информация за актуални промоции на Практикер, за срок до отмяна на даденото съгласие,
    • за участие в Томболата и свързаните с нея комуникационни активности, за срок до отмяна на даденото съгласие,
    • при спечелване на награда – за оформяне на документи за приемо-предаването ѝ, снимане на печелившия участник при връчването на наградата и използване на направената снимка/снимки от Организатора при условията и за срока, посочени в раздел 5 на настоящите Официални правила.
   • 6.2. Предоставянето на съгласие е изискване, необходимо за извършването на Абонамент и участие в Томболата. Титулярът на лични данни има право по всяко време да оттегли предоставеното съгласие, да изиска достъп, корекция или изтриване на личните си данни, да поиска ограничение на или да направи възражение срещу обработването, и има право на жалба до Комисия за защита на личните данни. Въпроси и информация във връзка с предоставените лични данни на e-mаil dpo@videolux.bg.
  • 7. Други
   • 7.1. Организаторът има неотменимото право едностранно, по всяко време да промени Официалните правила, включително обявените в същите срокове, или да прекрати Томболата. При никакви обстоятелства, Организаторът няма да носи, спрямо когото и да било, каквато и да е отговорност за понесени загуби и/или пропуснати ползи при, по повод или във връзка с провеждането на Томболата.
   • 7.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да отстрани от Томболата участник, който не спазва Официалните правила, или чиито действия създават отрицателен имидж на Организатора или по някакъв начин са в ущърб на Организатора, или в други основателни случаи.
   • 7.3. Не се допуска размяна на награда срещу пари или други изгоди.
   • 7.4. Всички спорове по тълкуването и прилагането на тези Официални правила се решават по споразумение, а ако такова не може да бъде постигнато, доколкото подсъдността не е императивно определена, се отнасят за решаване от компетентния съд в град София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.

  Официалните правила са достъпни на интернет адрес www.praktiker.bg за периода на провеждане на Томболата.